Методичні рекомендації до виконання та захисту

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра психології

Методичні рекомендації до виконання та захисту

для студентів психологічних відділень


Львів

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка

Рекомендовано до друку кафедрою психології Протокол № 15 від 04.03.2010 року Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Протокол № … від …………. року
Уклали: Інна Галецька, Софія Грабовська, Наталія Пилат
Відповідальний за випуск завідувач кафедри психології філософського факультету Софія Грабовська
Авторська редакція
Технічне оформлення Наталія Заходило

Курсова робота

Методичні рекомендації до виконання та захисту

для студентів психологічних відділень

Формат 60х84/16. Папір друк. № 3. Умовн. друк. арк. 2,5.

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка.

79000, Львів, вул. Дорошенка, 41.

Курсова робота є обов'язковим елементом навчального процесу й формою звітності про виконану роботу. Курсова робота – наукове опрацювання певної теми в процесі навчання за спеціальністю. Виконання роботи передбачає формулювання теми роботи, визначення об'єкта та предмета дослідження, опрацювання літератури, організацію та проведення емпіричного дослідження, аналіз отриманих результатів, самостійне формулювання висновків, оформлення результатів згідно з існуючими критеріями та вимогами, набуття навичок техніки й етики наукової роботи. Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога, тому до написання курсової роботи висувають особливо високі вимоги, а рівень її виконання розглядається як вияв спроможності студента до самостійної роботи.

Курсова робота повинна відповідати кваліфікаційним вимогам стосовно змісту й оформлення. Структура курсової роботи демонструє логіку зв'язків між явищами та феноменами, які описуються. Курсова робота має творчий характер і потенційно передбачає авторське бачення проблеми, можливостей її дослідження та розв'язання.

Виконання курсової роботи потребує певних умінь і навичок організації її виконання й оформлення.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з написання курсової роботи (вибір теми, опрацювання літератури з досліджуваної проблеми, організація досліджень та аналіз результатів досліджень), оформлення її згідно з нормативними вимогами, підготовки до захисту спрямовані дати відповіді на запитання, які найчастіше виникають у студентів у процесі написання курсової роботи, допомогти їм ефективніше організувати власне дослідження, уникнути зайвих хвилювань і помилок, отримати задоволення від захоплюючого процесу наукового дослідження.

Курсову роботу виконують студенти 3-го і 4-го курсів. У п'ятому семестрі студенти стаціонарної форми навчання виконують курсову роботу з педагогічної, шостому – соціальної, сьомому – клінічної, восьмому – експериментальної психології; студенти, які навчаються за програмою спеціалістів, у дев'ятому – десятому семестрах пишуть курсову роботу з психології здоров'я. Проте, незалежно від можливих змін у навчальних планах щодо того, на якому курсі виконується робота, вимоги до оформлення аналогічні, як і процес виконання та написання.

1. Як написати курсову роботу*

Курсова робота – студентське навчально-наукове дослідження, присвячене самостійному вивченню обраної проблеми. Така робота повинна відповідати усім вимогам, що ставляться до наукових досліджень: чітке формулювання проблеми та досліджуваних питань, обґрунтування актуальності проблеми та стану її дослідження; поєднання теоретичних підходів із застосуванням методологічних знань; наявність наукових висновків, актуальних для подальших досліджень проблеми; цілісність, завершений характер.

На третьому році навчання курсова робота передбачає набуття навичок техніки та етики наукової роботи, реферування літератури, викладу наукового тексту, формулювання власних висновків, оформлення бібліографії та результатів відповідно до існуючих критеріїв та вимог, організацію та проведення власного емпіричного дослідження. Оцінюючи роботи третьокурсників, враховують навички самостійної організації власного дослідження, вміння систематизувати й узагальнити інформацію як під час опрацювання першоджерел, так і у процесі роботи над результатами емпіричного дослідження.

Курсова робота на 4-му курсі передбачає наявність вміння опрацьовувати літературу, формулювати тему роботи, визначати об’єкт й предмет дослідження, організовувати та проводити емпіричне дослідження, опрацьовувати та аналізувати отримані результати, самостійно формулювати висновки. Оцінюючи курсову роботу на четвертому році навчання, враховують послідовність викладу, самостійність та обґрунтованість методологічних основ проведеного дослідження, уміння інтерпретувати й аналізувати отримані в емпіричному дослідженні дані, формулювати аргументовані висновки.

У жодному разі не слід трактувати курсову роботу як реферування окремих абзаців літератури: робота повинна мати структуру, яка дає можливість продемонструвати логіку зв'язків між явищами та феноменами, що досліджуються та описуються.

Курсова робота має творчий характер і потенційно передбачає авторське бачення проблеми, можливостей її дослідження та розв'язання.

Курсова робота повинна відповідати кваліфікаційним вимогам щодо змісту й оформлення.


6473844595862793.html
6473960945351339.html
    PR.RU™