Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації. Типові технологічні операції. Виконання типових технологічних операцій в інформаційних системах обробки даних.

Технологічний процес обробки інформації — це сукупність взаємозв'язаних операцій, які виконуються над інформацією у певній послідовності. Технологічні операції у технологічному процесі можуть поєд­нуватися по-різному. Це визначає тип технологічного процесу: операційний, предметний, змішаний.
В операційному технологічному процесі за окремими праців­никами закріплюються одна або кілька споріднених операцій (частіше одна) з обробки будь-яких видів інформації. Наприклад, за робітником закріплюється операція перенесення інформації на «вінчестер» ПК та операція контролю такого перенесення. Цей робітник вводитиме в ПК інформацію з усіх використовуваних документів.
У предметному технологічному процесі за окремими праців­никами закріплюється одна або кілька (частіше кілька) операцій з обробки інформації одного виду (або з одного документа). На­приклад, за робітником закріплюються операції щодо вводу в ПЕОМ, контролю вводу, обробки та видачі результату з обліку видачі матеріалів зі складу.
У разі змішаного типу побудови технологічного процесу час­тина операцій виконується за операційним типом, а частина — за предметним. Наприклад, на АРМ бухгалтера ввід інформації про рух матеріалів на складі виконує один працівник, про нарахуван­ня заробітної плати — другий, а обробку інформації і видачу ре­зультатів по всіх ділянках бухгалтерського обліку — третій.
Кожний з цих типів організації технологічного процесу має свої недоліки і свої переваги. Операційний тип дає змогу підви­щити продуктивність праці, а предметний — достовірність да­них. Змішаний технологічний процес має недоліки і переваги обох типів Які з них домінуватимуть, залежить від обсягів інфор­мації, яка переробляється, кваліфікації працівників і т.ін.
Операції можуть виконуватися послідовно та паралельно. При послідовному виконанні кожна наступна операція на почнеться, поки не закінчиться попередня, при паралельному — кілька з них можуть виконуватись одночасно.
Звичайно в технологічному процесі вирізняють три етапи: пер­винний, підготовчий та основний. На первинному етапі викону­ється збір, реєстрація інформації та передача її на обробку. На підготовчому етапі відбувається перенесення інформації на ма­шинні носії та контроль такого перенесення.
----Типові технологічні операції. Виконання типових технологічних операцій в інформаційних системах обробки даних1.Операції збору та реєстрації інформації
Збір інформації — це підрахування, зважування, вимі­рювання або інші варіанти визначення обсягів тієї або іншої госпо­дарської операції. Реєстрація — це занесення зібраних відомостей на носій інформації. Практично завжди збір та реєстрація пов'язані одне з одним. Немає сенсу збирати інформацію, не реєструючи її.
Збір інформації може виконуватися вручну, автоматизовано або автоматично. Автоматизований збір виконується за допомогою вимірювальних приладів (наприклад, електронні ваги). Автоматич­ний збір виконується за допомогою спеціальних приладів, до яких підімкнені різні датчики та обчислювальна техніка (наприклад, сис­тема автоматичних телефонних станцій дає змогу фіксувати без втручання людини початок і кінець міжміської розмови).
Реєстрація інформації також може виконуватись у трьох варі­антах: автоматичному, автоматизовану та ручному.
Ручна реєстрація — це виписування первинних паперових до­кументів, а автоматизована (машинно-ручна) — це виписування первинного документа за допомогою технічного пристрою, яке дуже часто доповнюється паралельним формуванням машинного носія. У разі автоматичного збору інформації вона найчастіше автоматично реєструється. Лише іноді є потреба знати та записа­ти показники приладів вручну.

Коли на підприємстві існує система, що реєструє прихід і ви­хід робітників з роботи (діє спеціальний пристрій, куди кожний робітник, минаючи прохідну, вставляє свою перепустку), тобто дає змогу обчислити час перебування кожного з них на роботі, то це — автоматичний варіант збору інформації.

2.Операції передачі інформації на обробку
Якщо операція збирається і реєструється не в місці її обробки, то постає потреба її переданий. Порядок передання інформації на обробку залежить від типу носія інформації та наявності техніч­них пристроїв і якості носіїв інформації, які передаються.
Якщо інформація реєструється в документах, то передача їх на обробку виконується кур'єром вручну. Якщо документів багато, то вони обов'язково за ознаками споріднених господарських опе­рацій комплектуються в пачки.
Сучасні технічні засоби здебільшого автоматично виконують необхідний контроль, тому контроль коректності передачі інфор­мації по каналах зв'язку не виділяється в окрему технологічну операцію. В таких умовах увага приділяється контролю повноти прийнятої інформації. Для перевірки повноти передачі роздруковуються різноманітні протоколи та довідки з переліком джерел надходження інформації.
3.Операції підготовки машинних носіїв
Якщо інформація передавалась на обробку, то в місці обробки інформація приймається, реєструється і контролюється. Якщо будуть виявлені неточності, відсутність підписів, нечіткі записи, збої при читанні машинного носія, то інформація повертається туди, де вона формувалася. Якщо з інформацією все гаразд, то починається підготовка машинних носіїв для обробки.
При автоматичній передачі з прийнятих масивів знімаються страхові копії на знімні машинні носії, котрі можна використати, якщо пошкоджено основні масиви.
Можливі три ва­ріанти набору й перенесення інформації.
1. Кожний атрибут документо-рядка повністю посимвольно на­бирається на клавіатурі і без змін заноситься на машинний носій.
2. Серед документів пачки або рядків документа виокремлю­ються атрибути з однаковими значеннями для всіх документо-рядків пачки або документа, так звані загальні атрибути.

3. Серед документів пачки або рядків документа виділяються атрибути з однаковими значеннями для всіх документо-рядків пачки або документа.
Вибір варіанта набору інформації на клавіатурі і формату роз­міщення атрибутів залежить від технічних пристроїв для переносу інформації на машинний носій, виду машинного носія, мов прог­рамування або СУБД, які використовуються для обробки інфор­мації, та конкретних програм, призначених для введення даних.
Для контролю переносу інформації на машинний носій вико­ристовується кілька методів:
1) метод верифікації (метод повторного набору інформації на клавіатурі та автоматичного порівняння інформації, яка по­вторно набирається, з тією, яка вже була набрана раніше, за до­помогою технічного пристрою або спеціальної програми),
2) візуальний метод;( може виконуватись у двох варіантах. 1. Зміст масиву на машинному носії роздруковується на папе­рі за допомогою ЕОМ або спеціального пристрою, а потім по ряд­ках звіряється оператором зі змістом первинного документа. 2. Інформація в процесі набору на клавіатурі висвічується на дисплеї. Зміст рядка на екрані оператор порівнює зі змістом пер­винного документа.

3) програмний метод.( потребує застосування спеціаль­них програм контролю даних.. Ці програми виконують контрольні дії з інформацією. Найпоширенішими серед них є такі:
• перевірка наявності окремих кодів у довідниках на машин­них носіях;
• розрахунок і порівняння залежностей між окремими атрибу­тами або рядками;
• перевірка діапазонів зміни атрибутів)
4) розрахунковий метод (дає змогу розрахувати і порів­няти залежності між окремими атрибутами або рядками. Здебі­льшого він потребує виконання додаткових дій для підготовки інформації до набору її на клавіатурі. )

4.Операції обробки інформації на ЕОМ
Коли підготовлено машинні носії інформації, починаються обчислення на ЕОМ. Такі розрахунки виконуються автоматично за допомогою раніше створених програм. Під час обчислень мож­ливі переривання процесу обробки, які пов'язані з тим, що потріб­но вибрати подальший режим роботи або прийняти те чи інше управлінське рішення. Процес обробки інформації на ЕОМ закін­чується формуванням носіїв інформації або її відображенням — на екрані чи папері.


6476142156135737.html
6476174964194209.html
    PR.RU™