Інноваційна активність: зміст, оцінювання, напрями підвищення. Система індикаторів рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії.

Інноваційна активність –

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Від рівня інноваційної активності підприємства у дійсності може залежати загальне його положення як в контексті конкурентоздатності загалом, так і внутрішнього рівня інноваційного розвитку.

Важливість оцінювання інноваційної активності визначається ще й залежністю вибору інноваційної стратегії від її рівня.

Інноваційна активність визначається з виразу [119]:

де – коефіцієнт інноваційної активності;

– параметри інноваційної активності підприємства:

– якість інноваційної стратегії та інноваційної цілі;

– рівень мобілізації інноваційного потенціалу;

– рівень залучених капіталовкладень-інвестицій;

– методи, культура, орієнтири, що використовуються при проведенні змін;

– відповідність реакції фірми характеру конкурентної стратегічної ситуації;

– швидкість (темп) проведення стратегічних інноваційних змін;

– обґрунтованість рівня інноваційної активності, що реалізується.

Кожний параметр визначається експертом за 5-бальною шкалою (табл. 8.1). Склад елементів ознаки «інноваційна активність» [119]:

1. Якість інноваційної стратегії та інноваційної цілі: відповідність стратегії місії-призначенню та місії-орієнтації, зовнішньому середовищу, потенціалу, цілям, іншим стратегіям фірми.

2. Рівень мобілізації інноваційного потенціалу: проявляється спроможність керівництва залучення необхідного потенціалу, спроможність залучити не тільки явну та відому частину, але і приховану (латентну) частину потенціалу, тобто спроможність проявити найвищу компетенцію при мобілізації інноваційного потенціалу.

3. Рівень залучених капіталовкладень-інвестицій: виявлена керівництвом спроможність залучення інвестицій, що вимагаються за обсягом і прийнятні за джерелами.

4. Методи, культура, орієнтири, що використовуються при проведенні змін: застосування в інноваційній діяльності концепцій та методів, що направлені на отримання реальних конкурентних переваг. Наприклад, в інноваційних процесах поширений метод «паралельного проектування». В маркетингу інновацій таким методом або такою концепцією на сьогодні є концепція «фокусування на клієнтах».

Таблиця 8.1

Оцінка інноваційної активності підприємства [156]

№ з/п Параметри інноваційної активності, що оцінюються Рівень стану параметрів
А1 якість інноваційної стратегії та інноваційної цілі
А2 рівень мобілізації інноваційного потенціалу
А3 рівень залучених капіталовкладень-інвестицій
А4 методи, культура, орієнтири, що використовуються при проведенні змін
А5 відповідність реакції фірми характеру конкурентної стратегічної ситуації
А6 швидкість (темп) проведення стратегічних інноваційних змін
А7 обґрунтованість рівня інноваційної активності, що реалізується
Підсумкова оцінка стану інноваційної активності

Джерело: [119]

5. Відповідність реакції фірми характеру конкурентної стратегічної ситуації: інноваційна ситуація визначається станом об’єкту (пропонованої новації) і станом середовища. Відомі три типи поведінки чи реакції на стратегічну ситуацію:

- реактивна поведінка, коли ситуація вже сприймається навіть недостатньо компетентними керівниками і тільки потім організація береться за її зміну;

- активна поведінка, коли ситуація розглядається професіонально компетентним керівництвом і після цього розробляється і реалізується стратегія;

- планово-прогнозна поведінка, за якої реалізується метод управління по «слабким сигналам».

6. Швидкість (темп) проведення стратегічних інноваційних змін: інтенсивність дій по створенню та просуванню новацій, проведенню стратегічних інноваційних змін. Така інтенсивність характеризується комплексом показників, що включають показник інноваційне «ТАТ», оновлення продукції, оновлення технології і технологічного обладнання, оновлення знань персоналу, оновлення організаційних структур та інші показники.

7. Обґрунтованість рівня інноваційної активності, що реалізується: відповідність того чи іншого рівня стратегічної і тактичної активності стану зовнішнього середовища і стану самої організації. Різке необґрунтоване посилення активності може перетворити організацію у так званого «мертвого героя», а неадекватна пасивність прирікає її на невдачу.

Оцінювання інноваційної активності підприємства здійснюють на основі порівняння отриманих значень коефіцієнтів з базовими величинами.

Сукупність розрахункових економічних показників інноваційної активності підприємства визначають ступінь забезпечення підприємства інфраструктурними ресурсами в інноваційній сфері (табл. 8.2).


Таблиця 8.2


6479462586933778.html
6479495646447569.html
    PR.RU™