Приймання-передачі векселів

м. Житомир 20 березня 2009 р.

ТзОВ "Ольвія" в особі директора Соколова Сергія Вікторовича, який діє на підставі Статуту, і АТ "Верес" в особі голови правління Петрушевич Поліни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, склали цей акт про нижченаведене:

1. На виконання Договору поставки № 14 від 11 квітня 2009 року (з урахуванням положень Додаткової угоди № 1 від 25 квітня 2009 року) ТзОВ "Ольвія" видало, а АТ "Верес" прийняло векселі, зазначені у реєстрі.

Реєстр виданих підприємством «Ольвія» векселів

Тип векселя Векселе­давець (платник за переказним векселем) Номер вексельного бланка Номінал, грн. Дата складан­ня Строк платежу При­мітки
Прос­тий Підпри­ємство "Ольвія" 80000 (без відсотко­вого застере­ження) 14 березня 2009 р. 11 квітня 2010 р. Авальо-вано АКБ "Україна"
Прос­тий Підпри­ємство "Ольвія" 120000 (без відсоткового застере­ження) 14 березня 2009 р. 11 квітня 2010 р. -

2. Всього за актом передано 2 (два) векселі загальною номінальною вартістю 200000 (двісті тисяч) грн. 00 коп.

Підписи сторін:

ТзОВ "Ольвія" АТ "Верес"

Соколов С.В. Петрушевич П.О.

Реєстрацію документів доцільно вести в книзі обліку векселів і книзі реєстрації актів приймання-передачі векселів. В книзі обліку векселів реєструють всі одержані підприємством векселі, а в разі випуску власних векселів заводять окрему книгу реєстрації випущених векселів. В книзі обліку зазначають всі характеристики векселів, що реєструються (зразок 13.4).


№ з/п Дата Інформація про угоду Інформація про вексель Дата пред'явлення векселя до платежу Презентант (особа, яка пред'явила вексель до платежу Платіж
Номер і дата угоди Вид операції Вид векселя Номер вексельного бланка Перший векселедержатель Номінальна сума векселя Відсотки на номінальну суму векселя Повна сума векселя Дата платежу за векселем Дата Номер документа Сума, грн.

Аналогічно здійснюється реєстрація виданих векселів. Рух виданих векселів підприємство може відображати у реєстрі виданих векселів.

Характеристика рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані"

Документування господарських операцій з обліку векселів розглянуто в лекції 20. На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані 1 послуги та за іншими операціями, забезпеченими векселями. Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані" має такі субрахунки:

341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті" ведеться облік векселів, одержаних в національній валюті;

342 "Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті" - длв) обліку векселів, одержаних в іноземній валюті.

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" за дебетом і відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом - отримання коштів в погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Суб'єкти малого підприємництва для обліку короткострокових векселів одержаних можуть використовувати рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами".

Характеристика рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції"

Облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів, ведеться на рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції".

Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції"' має наступні субрахунки:

351 "Еквіваленти грошових коштів";

352 "Інші поточні фінансові інвестиції"'.

За дебетом рахунку відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів і поточних фінансових інвестицій, за кредитом - зменшення їх вартості та вибуття.

Суб'єкти малого підприємництва для обліку поточних фінансових інвестицій зобов'язані вести рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції".

Оцінка і аналітичний облік векселів розглянуто в лекції 20, поточних фінансових інвестицій - у лекції 22.


6480282562875806.html
6480348474379984.html
    PR.RU™